MedezeggenschapsraadSamenstelling MR 2022-2023

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders.

In de MR praten we mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school.

Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken,

maar er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR.

 

Oudergeleding: Jeroen Verhoeven (voorzitter), Jeroen Eerkens en Frank Ermers.

Personeelsgeleding: Ilse Claessens, Vera v.d. Ham en Maartje Zoon.   


Contact

Onze MR heeft een eigen mailadres: mr.leander@optimusonderwijs.nl