Ons unitonderwijs

 
Aanleiding om in units te gaan werken

Tot een aantal jaren geleden konden we op onze school van elke jaargroep twee groepen maken (twee groepen 3, twee groepen 4 enz.). Sinds een aantal jaren is dit niet meer mogelijk. De leerlingaantallen per groep zijn te groot voor één groep, maar te klein om er twee groepen van te maken. Veel scholen kiezen er dan voor om combinatiegroepen te maken waarbij twee jaargroepen de hele dag bij elkaar zitten waarin rekenen taal, spelling, wereldoriëntatie enz. van de twee jaargroepen wordt aangeboden. Dat heeft niet onze voorkeur.

In 2019 hebben we daarom gekozen voor unitonderwijs als organisatievorm. Het schema van SlimFit is daarbij onze leidraad. We zijn de afgelopen jaren in kleine stappen ontwikkeld van veld 1 naar veld 3 naar veld 6.

Bij de start hebben we veld 6 als stip op de horizon gezet voor juni 2021. De werkwijze van veld 6 past bij onze kinderen en ons team. De grootste verandering in de organisatie is nu gedaan.

  Schema ‘SlimFit’

 

Visie

Door het werken in units kunnen we ons onderwijs anders organiseren en personeel effectiever inzetten. Hoofddoel: ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Het team van KC Leander kiest ervoor om geen combinatiegroepen te maken. Wij willen kinderen van een jaargroep (alléén groep 7 of alléén groep 8) hun reken-, taal- en spellinglessen geven. We kunnen kinderen dan de aandacht geven die ze nodig hebben. We maken unitgroepen met kinderen uit twee leerjaren en geven dan vakken die gezamenlijk gegeven kunnen worden. De unitgroepen blijven gedurende het schooljaar gelijk. Een jaargroep kan wel wisselen van samenstelling, als er gewisseld wordt doen we dat meestal rond een vakantie en wordt dat vooraf aan ouders doorgegeven. Een leerkracht is mentor van leerlingen in een jaargroep.

 

Hoe organiseren we dat?

Door de inzet van vakleerkrachten gym, beeldend, techniek, muziek en de inzet van onderwijsassistenten kunnen we delen van de dag de jaargroepen in twee groepen verdelen, zodat de kinderen in kleine groepen instructie krijgen. De kleine instructiegroepen zijn de grootte van een halve jaargroep, afhankelijk van het aantal kinderen van een jaargroep varieert het aantal. Omdat de instructiegroepen klein zijn, kunnen we beter inspelen op verschillen tussen kinderen. We geven doelgerichte korte instructies volgens het EDI-model (expliciete directe instructie) om de kinderen te activeren en betrekken bij de les.

Wereldoriëntatie, schrijven, Engels enz. zijn vakken die je gemakkelijk aan twee jaargroepen tegelijkertijd kunt geven. We werken bijvoorbeeld met wereldoriëntatie met een tweejaarlijks programma waarbij we het ene jaar de thema’s van deel A aanbieden en het daaropvolgende jaar de thema’s van deel B. Deze lessen vinden plaats in de unitgroep. We maken in elke unit drie groepen, waarin kinderen van twee jaargroepen bij elkaar zitten.

 

Voordelen van het werken in units
- Leerlingaantallen zijn op delen van de dag klein
- We kunnen (daardoor) beter inspelen op verschillen tussen kinderen
- Leerkrachten werken samen en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid
- We kunnen personeel flexibeler inzetten
- We benutten talenten van het personeel (vakleerkrachten)
- Meer teamleden/ogen kijken naar het kind
- Meerdere kinderen waar je mee kan werken en spelen
- Afwisseling in de dag
- Jong leert van oud en oud leert van jong
- Kinderen krijgen meer eigenaarschap/verantwoordelijkheid/zelfstandigheid voor hun eigen leren door het werken met een weektaak, werken aan doelen die ze zelf stellen en het zelf (gaan) aangeven of ze instructie nodig hebben. Dit begeleiden we in stapjes van groep 1-2 naar groep 8.

 

Hoe houden we zicht op de ontwikkeling van de kinderen?
- Elke dag na schooltijd zitten leerkrachten tot 15.30 uur bij elkaar om de dag door te nemen, kinderen te bespreken en lessen voor te bereiden. Vergaderingen/gesprekken worden na 15.30 uur gepland.
- Doordat de leerkracht mentor is van kinderen in de jaargroep, ziet hij/zij de mentorkinderen veel.
- Leerkrachten plannen onder schooltijd kindgesprekken.

 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

In de unitgroep wordt de eerste 6 weken en daarna na elke vakantie aandacht besteed aan groepsvorming. Wie ben ik, wie ben jij, hoe ga je met elkaar om, hoe help je elkaar, hoe maken we samen een fijne groep en een fijn schooljaar? In de unitgroep zitten twee leerjaren bij elkaar. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen en een voorbeeld zijn en vice versa. Het volgende jaar zijn de rollen omgekeerd en zijn de oudste kinderen de jongste in een groep. Zo leren zij van en met elkaar, zoals we dat al jaren in de groepen 1-2 doen.

Gedurende het schooljaar staan de symbolen van Fides om beurten centraal om sociale vaardigheden aan te leren. Deze komen gedurende de schooldag regelmatig aan de orde.

In elke unit voeren leerkrachten kindgesprekken over het welbevinden en hun schoolontwikkeling/doelen.